Muzička terapija je upotreba muzike za poboljšanje zdravstvenih ili funkcionalnih ishoda. Muzička terapija je kreativna umjetnička terapija koja se sastoji od procesa u kojem muzički terapeut koristi muziku i sve njegove aspekte - fizičke, emocionalne, mentalne, socijalne, estetske i duhovne - kako bi klijentima pomogao u poboljšanju njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Muzički terapeuti prvenstveno pomažu klijentima da poboljšaju svoje zdravlje na nekoliko domena, kao što su kognitivno funkcionisanje, motoričke veštine, emocionalni razvoj, komunikacija, senzorni, socijalni veštine i kvalitet života koristeći aktivna i receptivna muzička iskustva kao što su improvizacija, kompozicija i slušanja i diskusije o muzici kako bi se postigli ciljevi tretmana. Postoji široka kvalitativna i kvantitativna literatura. Neke najčešće pronađene prakse uključuju razvojni rad (komunikacije, motoričke veštine itd.) Sa osobama sa posebnim potrebama, pisanjem pesama i slušanjem u reminiscenciji / orijentacionom radu sa starijim osobama, radom obrade i opuštanja, kao i sa ritmičkim ulovom za fizičku rehabilitaciju kod žrtava moždanog udara. Muzička terapija se takođe koristi u nekim medicinskim bolnicama, centrima za rak, školama, programima za oporavak alkohola i drogama, psihijatrijskim bolnicama i kazneno-popravnim ustanovama.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.